Koefladden

Te koop anbeuden:
3 popelieren en een pereboom. W.F. Wemer.
't Ronde Makkinge.
Mit 12 meie een boereknecht of een vaaste arbeider, A.M. Mulder 'Ronde 12.
4 beste makke warkpeerden van 3 tot 4 jaor.ok ruilen an slachtpeerden. Nolles en Oord, Makkinge. Vraogd:
een eerpel- of bietemechine, anb. mit pries-  
opgaove an S. Boek.
12 meie Vaaste boerenarbeider uut Oost-stellingwarf, g.k.m. en zelfstaandig kunnen warken. Goeie  woning disponibel F. Westra.
4 warkpeerden(zeer mak) w.o. 6 jaorige zwarte Friese ruin. 7jr. zwarte bvl.merrie 4 jr. Bvl. vosruun 2jr.. Friese volbl. merrie ok ruilen, Nolles en Oord.  
Inwoning anbeuden:
Een vrouw of echtpeer zonder kiender, niet beneden de 40 jaor. Brieven onder no. 30, poststation Makkinge.
Mit mei of eerder een boerknecht. K.J. Hofstee.
Geslachtsriepe premieberen- en zeugen geb. 28-7-49. J.H. Prakken, Tronde.
Veur direkt een textielventer op pervisie-  
basis. aanb. nao 7 ure 's aovends bi'j Nienhuis, winkel.  
Een riepe beste jonge koe, gem vet 3.85, tbc vri'je stal, R.Stelma Hoek Makkinge.
Bi'j inschrieving te koop een parti'j  
koolraopen, brievies veur dinsdag 7 meert a.s. Inlichting  allienig in de winkel F.A. v.d. Bosch. Ondergetekenden bedaanken mej. G. Poppinga veur de goeie en plesante oplieding tot coupeuselerares. en bevelen heur ten zeerste an. Jantje en Annie Schapelhouman.
Een volle motte 3e dracht  warptied 12 meert Y.A. Hoekstra.
Een parti'j noordeling eerpels, haeverstro en een onderstel van een boerewaegen. H. Ensing.
Beste noordeling eerpels E. Dijkstra.
Ienige loopvaarkens A.J. v.d. Oord. Vraogd: een gebruukte kettingegge. J. Stremler.
Op 12 mei een vaaste arbeider of losvaaste arbeider. Alle boerewaark verstaond. Y.A. Hoekstra.
Gebruukte ienpeerds weidesleep, R. Panders. Vunnen:
een pottemonneegien mit geld. R. Stelma, Hoek Makkinge.  
Thomasslakkemael uut beparkte veurraod, direkt leverbaor. C.A.V.
Een blok beste kuil. R. Stelma
Voran pooteerpels F. Westra.
Vraogd:
10 a 15 beste gebruukskoenen mit  
goeie opbrengsten vanof 3.70 % voldoende melk en t.b.c.vri'j van 3-10 jaor. Tevens te koop 3 jr. Belg. merrie goed mak en bereden en twie 8 jr. warkpeerden. Nolles en Oord,  
Makkinge tel. 13.
Alle soorten poters, wieder parti'j stro afhaeld 30 cent per pak.
parti'j dong.
brievies veur woensdag en een twiepersoons ledikaant en een veren berre. F.A. v.d. Bosch, Makkinga tel. 6.
Te huur vraogd een stokkien laand veur een jaor, of een eerste sni'j gros. J. Stremler. Ongeveer 2 ton best huj. J. Boek. Eiken bonestokken, Alb. Schotanus.  
Vaaste arbeider of knecht per 12 mei a.s. Y.A. Hoekstra.  
250 kg. Binties pooteerpels kleine maot. J.Wlm. Schurer
Twie koekalver Joh.L. Gorter.Goed onderhoolden kienderwaegen Joh.L. Gorter. N.V.V. Fed.A.N.L.B. N.V.V.  
Inlevering van vekaansiebonnen Makkinge, J.H. Betten, op 10 mei van 7 to 9 ure.
Tiedige biggen, J.M. Mulder.  
Zeer makke 3 jr. zw. merrie volbloed ok wel ruilen. tevens 2 jaorige peerden w.o. bereden. De C.Z.
een warkman veur de kezemaekeri'je v.l. tot nov. a.s. en een jonge van ongeveer 15-17 jaor veur diverse febriekswarkzemheden.  
Union fietsen, agent P. Bethlehem.
Et Bestuur v.d. M.C.O. weenst te verpachten de verkoop van draanken vis fruit en snoeperi'je bi'j de moterwedstrieden op 24 jun. a.s. bri  evies inl. veur 27 mei bij de sikretaoris dhr. K. Madhuizen, woonark, Oosterwoolde, alwaor ok de veurwaorden ter inzage liggen.
Ienpeerds Dering mi'jmechine J.S. Hoekstra.
Een hujjer, J.M. Mulder.
Beschikbaor de bolle Gerard no. 37.552 veurlopig 73 pnt. V. Willem Adema.
Dekgeld woonark, Oosterwoolde, alwaor ok de veurwaorden ter inzage liggen.
Ienpeerds Dering mi'jmechine J.S. Hoekstra.
Een hujjer, J.M. Mulder.
Beschikbaor de bolle Gerard   no. 37.552 veurlopig 73 pnt. V. Willem Adema.
Dekgeld 10 gulden J.Wbs. Schurer.
Coop. Dosver. Else Leden opgaove veur grosmi'jen bi'j G.J. de Boer, Tronde of  
E.W. Schurer, Makkinge. of bi'j de sicr.
Om te hujjen 1.8 bunder gros in de Harken. Brievies inleveren bi'j F. Slot.
6 a 7 ni'jmelkte en veurjaorskalvende koenen mit witte t.b.c. bewiesen en melkliesten. Nolles - Oord.
Een flinke jonge, 15 a 16 jaor of een arbeider. J. Schipper Drie Tolhekken.
Een goed onderhoolden kienderwaegen  
radio mit luudsprekers. en een gebruukt transportwiel H. Jongedijk, bakker.
Moter Gillet 125 cc goeie staot, A.Meestringa
Herieken van de maoten en gewichten  
veur de dorpen Makkinge en Else op 29 juni e.v. in een lekaal van de Eupenbaore schoele in Makkinge.
Veur direkt en flinke arbeider of boereknecht. J. Wagenaar.
Vekaansieregeling bakkers:
24-29 juli T.Dokter.
31 juli-5 aug. H.Jongedijk,
7-12 aug. H. Jongedijk en
14-19 aug. A. Peper.
vekaansie P. Bethlehem 31 jul-5 aug.
Fa. F.A. v.d. Bosch 24-29 juli. 
Ongeveer 95 are beste Adelaor haever a.d. Abbendiek te Ni'jberkoop. R. Pander.
4 jr. zw. merrie en een 2-jaorige br. merrie.  en een kedde, alle zeer mak, Nolles Oord. Een roggemi'jer A.Schipper. Een roggemi'jer Jan Tj. de Boer
Een gebruukskoe en een weidkoe J. Wagenaar. Een maegien veur dag en naacht. J. Wagenaar. Een huushooldkachel, goed onderhoolden kienderwaegen,  een peer z.g.a.n. kiender-schoegies maot 26., en een mi'jmechine-sliepstien. W.J. de Vries. Ni'jberk. 42. Elektromotertien 3 p.k. mit of zonder amaril-stien.
S.L. Boek. Damesfiets, kachel, kiepenusten en kiepegaas. H.J. Schapelhouman.
Eerpelrooier, J.J. de Vries.
Verleuren een pottefulie mit inhoold, terogge te bez. tegen beloning A.v.d. Veer. M. 221. Zwaore tiedige biggen w.o. volbloedzeugies Jan Wbs. Schurer.
Ondergetekende dielt an zien klaanten mit, dat ondaanks ziekte de zaeke eupen blieft. Kapper Slofstra.
Een  bruukte hoolten waeterpompe en beste noordeling eetaerappels. J.Wl. Schurer. Toom tiedige biggen Gebr. Gorter.
Een mooie kaemer-pietereulielaampe  
wegens anschaffing elektrisch loch t. R. Boverhof.  
Keuperen piston en een hoolten ledikaant, J. Oord  
Sr. Fabriekslaene Makkinge. Verwaarmkachel en een luudspreker, J.A. Bos.
Noordeling eetaerappels S.D. de Boer.
Een groskalf van beste afstamming en onge-veer 1000 kg voereerpels. W. de Haan.
Tiedige biggen J.D. de Boer.
Noordeling eetaerappels J.P. Kromkamp. Staot ter dekking een ni'j ankochte Tesselse ram. M. Mulder.
Jaormaarkt Makkinge ,s aovends daansen muziek Ger de Vries.
Een volbloed enterbolle geb. 15 aug. 49. J.S. Hoekstra.  
Bod her an veur de morgenuren of ienige morgens in de weke, maegien van 15 jaor. J. Zwanenburg.  
Laster:
100 gulden beloning an diegene die antoon-         
baor kan maeken dat ikke, Pieter Stelma te Elsloo deur een brief of op aere wieze heb belet an Andries Zwaga de leste ere te bewiezen.
Stelma Makkinge.
Kleine  4 jaorige makke kedde(merrie) Wed. A.R. Gorter.
Een riepe veerze. mem hoge prod. J.A.v.d. Horst.  
Sjoelen en priesschieten om textiel en woninginrichting artiekels Nienhuis Makkinge Pas afgekalfde 3e kalfskoe  Opbrengst  144 - 4.07%, 171- 4.69 % J.D. de Boer.
C. Boerenlienbaank. De baank is sleuten van 1 tot 10 jannewaori e.v. In  vering van alle speer- en lopende rekeningboekies veur kontrole en rentebi'jschrieving van 10 tot 20 jan. a.s.
Zaekerlik:
Daor et oons nao et overlieden van mien vader,  
ondoenlik is jim allemaol persoonlik te bezuuken, willen wi'j langs disse weg oonse dank betugen veur et vertrouwen wat jim hieltied in oons steld hebben, deur mit riegelmaot bi'j oons te kopen. Wi'j hopen dat Jo dit vertrouwen op ons willen overbrengen en zullen trachten op de insleugen weg deur te gaon, deur jim et beste goed te leveren veur  
de leegst-meuglike pries. Mochten Jo niet an de winkel kunnen kommen, dan hewwe geerne effen een beriggien van jow en laoten wi'j oonse kollektie goed bi'j jow an  huus zien. Jim briefkaorte wod deur oons vergoed.
Wiet beneden de weerde verkopen wi'j disse weke:  
taofelklieden, divanklieden, kapstokklieden, dreswaarlopers, schosstienmaantellopers, taofelswilken, vloerklieden, balatum, balatum-karpetten enz. Profiteer van de speciaole priesen bi'j Nienhuis Makkinge.
bekendmaeking:
Hierdeur dielen wi'j mit, dat dhr. K. van der Schaaf, Kerkhoflaan 20, Appelsche vanof  maandag 13 meert a.s. as venter veur oonse zaeke warkzaam wezen zal. en Jo textielbelangen bi'j oonse zaeke Wi'j hopen, dat dhr v.d. Schaaf jim vertrouwen weerd zal  weden. Nienhuis Makkinga.  
Oord's strohaandel Ni'jberkoop tillefoon 9 Makkinge bod te kop an: prima huj en atestro en alle soorten binnenstro en stro om hokken van te bouwen. Franco an de verharde weg.     beleefd anbevelend.
Veur de schoonmaek:  
de beste Java-kepok (in pondszakken.), stromatrassen  (ook mit hoek) spiraolmatrassen leveren wi'j ok in ofwiekende maoten. kepok  bedden binnenvering}beddestellen wolvlok   ledikaanten, kienderledikaanties, kiederbed-degies. balatum 200 cm. bried veur f. 2,50.  vitrage-overgordienstoffen.  We leveren alles op et gebied van:   gordienroeden, railroeden,  ringen steunen enz.  
 H. BLAAUW    JUBBEGAO      MAKKINGE  
 De zaeke mit de grote sortering.